GDPR

Informace k ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů zajišťuje:

Svazek obcí Milevska
Husovo nám. 391
399 01 Milevsko 1
IČO: 65986580
www.sdruzeni-milevsko.cz
svazek.milevsko@seznam.cz

Kontaktní osoba:
Bc. Michaela Hrnečková
tel.: 602 528 913
e-mail: poverenec@sdruzeni-milevsko.cz

 


Práva subjektu

Subjekt údajů má právo na následující informace:

 • Informace o účelech a právním základu zpracování

 • Informace o kategoriích osobních údajů

 • Informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou OÚ předávány (včetně předávání do třetích zemí a mezinárodním organizacím a s tím souvisejícími zárukami ochrany)

 • Informace o plánované době, po kterou jsou OÚ uloženy

 • Skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování a informace o použitém postupu a důsledcích takového zpracování

 • Konkretizaci oprávněného zájmu správce

 • Informace o zdroji, ze kterého OÚ pocházejí

 

V případě, že by správce po dobu zpracování Vašich osobních údajů hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly poskytnuty, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informován a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.

 

Dále má subjekt údajů právo na:

 • Na informaci, zda jsou či nejsou jeho OÚ zpracovávány a na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům.

 • Opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu.

 • Výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu („právo být zapomenut“) v případech kdy:

 1. subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly OÚ zpracovávány a neexistuje žádný další právní důvod zpracování,
 2. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávnění důvody pro zpracování,
 3. OÚ byly zpracovány protiprávně,
 4. OÚ musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 5. Pokud OÚ byly zpracovány v souvislosti nabídkou služeb informační společnosti přímo dítěti do věku 16 let.
 • Na omezené zpracování, a to v následujících případech:

 1. jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. jestliže jste již vznesl námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Na získání OÚ, které se ho týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a na předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost) v případě, že je zpracování založeno na souhlasu či smlouvě a zároveň probíhá pouze automatizovaně.

 • Podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se zpracování OÚ zakládá na oprávněném zájmu správce nebo zpracování ve veřejném zájmu.

 

Práva subjektu údajů lze uplatňovat několika způsoby:

 • Osobně na pracovišti správce nebo pověřence po ověření totožnosti subjektu.

 • Písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen.

 • E-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem.

 • Datovou schránkou. 


Právní titul pro zpracování osobních údajů

Plnění právní povinnosti  - právní předpis po správci požaduje, aby OÚ zpracovával, resp. aby prováděl určitou činnost, pro kterou je zpracování osobních údajů nezbytné. Tento právní titul je u správce, jakožto orgánu veřejné moci, velmi frekventovaný.
 
Plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Jedná se například o situace, kdy je správci dáno určité oprávnění stanovené v právním předpisu.
 
Plnění smlouvy - správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro účely související s provedením opatření přijatých před uzavřením smlouvy nebo plněním smluvních vztahů obou smluvních stran, jedná se např. o zpracování osobních údajů za účelem uzavření nájemní smlouvy.
 
Souhlas - v případě, že správce zpracovává osobní údaje subjektu pro účely, které nelze zařadit pod účely uvedené výše, může tak činit pouze na základě uděleného platného souhlasu se zpracováním osobních údajů ze strany subjektu, který je projevem svobodné vůle. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, svobodné a nepodmíněné. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním
 
Oprávněný zájem - právní titul oprávněného zájmu správce se uplatňuje u takových zpracování osobních údajů, kde převažují legitimní zájmy či práva správce nad zájmy či právy subjektu údajů, a to při zohlednění přiměřeného očekávání subjektů údajů na základě jeho vztahu se správcem. Jedná se např. o ochranu majetku správce, života a zdraví zaměstnanců, osob vstupujících do objektů správce.
 
Ochrana životně důležitého zájmu - v případě, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento právní titul se využije pouze výjimečně v případě přírodních pohrom, nehod, požárů apod.