vyhlášky

Vyhláška o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva a psůObecní zastupitelstvo v Hrazanech se podle § 36 odst. 1 písm. f) a v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 367/90 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.


I.

Touto obecně závaznou vyhláškou je z a k á z á n o volné pobíhání psů, drůbeže a jiného domácího zvířectva ( dále jen „ zvířectvo“) na veřejných prostranstvích a na cizích pozemcích.

II.

Tento zákaz se vztahuje na vlastní obec Hrazany a její místní části. To jsou Hrazánky, Dobrošov a Klisinec.

III.

Všichni chovatelé zvířectva jsou povinni, chovat toto zvířectvo výhradně na vlastních nebo pronajatých pozemcích tak, aby nedocházelo k poškozování jiného soukromého či veřejného majetku a zhoršování životního prostředí.

IV.

Tato vyhláška se vztahuje na všechny chovatele zvířectva, ať mají v obci a jejich místních částech trvalé byd1iště, či nikoliv.

V.

Porušení této vyhlášky bude projednáno jako přestupek podle zákona o přestupcích č. 200/90 Sb.ve znění pozdějších předpisů s možností pokuty dle tohoto zákona.

VI.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. 6.1995Vyvěšeno: 29.5.1995
---------------------------------
Sejmuto: 14.6.1995 starosta obce