vyhlášky

vyhláška o stanovení části společného školského obvodu základní školy


Zastupitelstvo Obce Hrazany se na svém zasedání dne 13.7.2005 usnesením č. 3/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst.2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:


Čl. 1
Na základě uzavřené dohody obcí Hrazany a Kovářov o vytvoření společného školského obvodu je území obce Hrazany částí školského obvodu Základní školy Kovářov zřízené obcí Kovářov.


Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.9.2005

----------------------------- ---------------------------
Ing. Luboš Bolek                     Zdeňka Souhradová 
starosta                                místostarosta 

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne: