vyhlášky

Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem

 
 
Obecní zastupitelstvo Obce Hrazany se usneslo na svém zasedání.konaném dne 20. května 1998 podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydat podle § 16 ods1:. 1 tohoto zákona a souladu s § 9 odst. 1 zákona č.125/1997 Sb. , o odpadech, tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
 
čl. 1
 
Závaznost vyhlášky
 
a) Tato vyhláška řeší nakládání s komunálním odpadem a se s stavebním odpadem na území Obce Hrazany.
 
b) Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a další osoby, které se na území obce zdržují.
 
c) Tato vyhláška je závazná pro všechny původce (právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání) , kteří na základě písemné dohody s obcí podle § 9 odst. 5 využívají sysTému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů stanoveného obcí.
 
 
čl. 2
 
Základní pojmy
 
a) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit, nebo která byla
vyřazena na základě zvláštního předpisu.
 
b) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou právnickými předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostransTví, při údržbě veřejné zeleně a hřbitovů.
 
c) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností: výbušnost, hořlavost, oxidační schopnost, tepelnou nestálost organických peroxidů, schopnost odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou jedovaté plyny, ekotoxicita, následná nebezpečnost, akutní toxicita, pozdní účinek, žíravost, infekčnost, radioaktivita.
 
d) Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava,využívání a zneškodňování.
 
e) Původce odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikáni, při je jíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce. se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
 
f) Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem. který je v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. .0 odpadech a jinými právními předpisy a v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou.Na každého, kdo převezme odpady od původce. přecházejí povinnosti původce.
 
 
čl. 3
 
Nakládání s komunálním odpadem
 
Nakládání s komunálním odpadem
ve smyslu Katalogu odpadů se rozumí:
a) odpady ostatní získané odděleným sběrem
b) odpady nebezpečné získané odděleným sběrem
c) odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích
d) ostatní odpad z obce
 
 
čl. 4
 
Nakládání s odpadem získaným odděleným sběrem
 
a) papír, oděvy, textilní materiál:
Občané jsou povinni tento druh odpadu třídit a shromažďovat v domácnostech cca jedenkrát až dvakrát ročně podle potřeby bude proveden svoz odpadu oprávněnou osobou. Den odběru odpadu bude vyhlášen na místní informační tabuli.
 
b) sklo:
Ve všech místních částech obce jsou umístěny plastové kontejnery zelené a bílé barvy pro bílé i barevné sklo netříděné s
nápisem sklo. Občané jsou povinni vytříděné sklo vkládat do těchto kontejnerů. Odvoz bude provádět oprávněná osoba.
 
c) plasty:
Občané budou směsný plast ukládat do žlutých kontejnerů označených nápisem plasty, které jsou umístěné v každé místní
části obce. Odvoz bude provádět oprávněná osoba.
 
e) drobné kovové předměty: (železný šrot)
Občané jsou povinni vytříděné kovové odpady uchovávat až do dne, kdy bude proveden svoz. Svoz bude prováděn jedenkrát ročně a bude oznámen na vývěsní informační tabuli.Svoz bude provádět obec.
 
f) dřevo:
Zneškodněni dřevěného odpadu si zajišťují občané sami jeho vlastním využitím nebo spalováním ve vlastním zařízeni.
 
g) organický, kompostovatelný kuchyňský odpad (bioodpad)
Do toho odpadu patří veškerý kompostovatelný odpad z kuchyně a měkký kopostovatelný odpad ze zahrad jako např.nať z rostlin včetně měkkých kořenů, listí, tráva, sláma, seno a pod.
Občané jsou povinní tento druh odpadů třídit a zneškodňovat využitím na vlastních kompostech.
 
h) elektrotechnický materiál:
(Televize, radia, rnagnetofony, počítačová technika a pod.)
Tento druh odpadu bude zneškodňovat oprávněná osoba 1 až 2x ročně spolu s nebezpečným odpadem. (Viz nebezpečné odpady.) Obec oznámí den svozu na místní informační tabuli.
 
i) velkoobjemový odpad:
Občané si zajistí zneškodnění odpadu sami odvozem na zabezpečenou skládku Jenišovice nebo jinou zabezpečenou skládku, která má oprávnění ke zneškodnění tohoto druhu odpadu.
 
j) odpad ze septiků a žump:
Občané jsou povinni zajistit si zneškodnění odpadu sami prostřednictvím odborné firmy na nejbližší ČOV a nebo rozvozem a
rozstřikem na zemědělskou pudu po dohodě s majitelem nebo uživatelem pozemků. Je zakázáno bodobé vypouštění jak na pozemky tak do vodotečí.
 
 
čl. 5
 
Odpad získaný odděleným sběrem nebezpečný
 
a) oleje nebo tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxydy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články elektrické suché i mokré, zářivky, ostatní odpad s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků (ledničky) , televize a další odpady ve smyslu čl. 2, písm. c).
Tento druh odpadu bude zneškodňovat oprávněná osoba 1 až 2x ročně spolu s elektrotechnickým odpadem. Obec oznámí den svozu na místní informační tabuli.
 
 
čl. 6
 
Nakládání s odpadem
z údržby zeleně v zahradách a veřejné zeleně
 
a) kompostovatelný odpad z veřejných prostor zajistí obec po dohodě s oprávněnou osobou.
 
b) ostatní nekompostovatelný odpad (větve z keřů a stromů) :
bude spálen se souhlasem obce. Občasné mohou spalovat tento druh odpadu ve vlastním zařízení nebo na vhodném prostranství za dodržení bezpečnostních předpisů a po dohodě s obcí.
 
čl. 7
 
Ostatní odpad z obcí
 
a) směsný komunální odpad (zbytkový)
Ke shromažďování zbytkového komunálního odpadu jsou občané povinni využit svých vlastních sběrných nádob (popelnic) Svoz provádí oprávněná osoba pravidelnými svozy. Do zbytkového odpadu je možné ukládat jen odpad po vytřídění.
 
 
čl. 8
 
Nakládání se stavebním odpadem
 
a) zeminy, vytěžená jalovina
b) kamenivo, lomový kámen, sbíraný kámen
c) beton , cihly , tašky a jiná hrubá a jemná keramika
Uvedené druhy může využít občan po dohodě s obcí, k úpravě terénu nebo cest a nebo na skládku Jenišovicích.
d) stavební dílce, panely a železobeton
e) sádrová stavební hmota
f) azbestová stavební hmota (azbestocementové šablony, vlnovky a odpadní roury)
g) izolační hmota s obsahem azbestu
Občan může odpady dle d) až g) zneškodnit pouze na zabezpečené skládce, Milevsko Jenišovice. ev. další oprávněné skládce.
i) asfalt s obsahem dehtu (nebezpečný odpad)
j) směsný stavební odpad (nebezpečný odpad)
Pokud při stavební nebo demoliční činnosti nevytřídí stavebník uvedené druhy odpadů, stanovuje je katalog odpadů jako odpady nebezpečné.
Odpady může stavebník (občan) zneškodňovat pouze se souhlasem a za podmínek určených OkÚ RŽP Písek. Zneškodnění odpadu musí být doloženo předávacím dokladem na určenou skládku.
k) dřevo. sklo plasty, kovy a slitiny kovů,kabely (budou zneškodňovány dle požadavků na vytřiditelný komunální odpad.
 
 
čl. 9
 
Povinnosti fyzických osob
 
Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky komunální odpad třídit a jednotlivé složky komunálního odpadu shromažďovat odděleně a předávat je k využití nebo zneškodnění dle výše popsaného systému nebo dle informací v přílohách této obecně závazné vyhlášky, pokud neprokáží. že určitý odpad využily samy nebo samy zneškodnily v souladu se zákonem č. 125/1997 Sb. , o odpadech.
 
Osoby ukládání odpadu prokáží:
dokladem o předání zbytkového komunálního odpadu na řízenou skládku odpadů. která má oprávnění k této činnosti a to v
množství 200 kg/osobu a roku.
 
čl. 10
 
Povinnosti oprávněných osob
 
Provádět sběr", svoz a likvidaci komunálního odpadu a poskytovat služby s tím spojené řádně a v souladu se zákonem a ostatními obecně závaznými právními předpisy, obecní závaznou vyhláškou obce o nakládání s odpady.
 
 
čl. 11
 
Sankce
 
Pokud fyzické osoby neoprávněně založí skládku nebo budou odkládat komunální nebo stavební odpad mimo vyhrazená místa nebo neprokáží, jak s komunálním nebo stavebním odpadem naložili, bude jim uložena pokuta :
 
a) dle ustanovení § 46 odst .2 zákona č .200/1990 Sb ., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 
b) dle ustanovení § 47, písm. h) zákona č. 200/1990 Sb. , o přestupcích ve znění pozdějších předpisů
 
c) dle ustanovení § 39 odst. 5 písm. b) zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech
 
Pokud právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání nebudou plnit podmínky systému obce, ke kterému se dohodou připojily, bude jim uložena pokuta: dle ustanovení § 39 ods-r. 5 písm a) zákona č. 125/1997 Sb. , o odpadech
 
 
čl. 12
 
Úhrada za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu
 
Cenu za svoz třídění a zneškodnění komunálních odpadů platí fyzické osoby obci nebo oprávněné osobě na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva. Zastupitelstvo obce rovněž stanovuje výši dotace na zneškodňování odpadů, která bude hrazena z obecních prostředků. Výši úhrady stanoví obec obecně závaznou vyhláškou v souladu s cenovými předpisy.
 
 
čl. 13
 
Kontrolní činnost
 
Dohled nad nakládáním s komunálním odpadem a stavebním odpadem provádí členové obecního zastupitelstva.
 
 
 
čl. 14
 
Zrušovací ustanovení
 
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o nakládání s domovním odpadem ze dne 29. října 1993 a to dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
čl. 15
 
Účinnost
 
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne : 4.6.1998
 
 
 
Datum vyvěšení: 21.5.1998
 
Datum sejmutí : 8.6.1998