vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Hrazany vydává podle ust.§14, odst. 2 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písmn. d) a § 84, odst. 2, písmn. i) zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:Část I.

Čl.1
Základní ustanovení

1) Obec Hrazany vybírá tyto místní poplatky
a) poplatek ze psů
b) poplatek za užívání veřejného prostranství
c) poplatek ze vstupného

2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.


Část II.

Poplatek ze psů


Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.


Čl. 3
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce
2) Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne kdy vznikla poplatková povinnost.
3) Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích

Čl. 4
Sazby poplatku

1) Podle ust. § 2, odst.3 zákona o místních poplatcích ve znění platném od 1.1. 2004 (změna viz. zák.č. 229/2003 Sb.) sazby činí:
- za prvního psa ……………………………………..50,- Kč / rok
- za druhého a každého dalšího ……………………200,- Kč / rok

2) Od poplatku jsou osvobozeni:
- osoba nevidomá, bezmocná (§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění)
- osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu ( § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů)
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
- osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy
- osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis ( zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů)
- osoba bydlící na samotách


Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

1) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců
2) Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku postupuje se obdobně


Čl. 6.
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, v termínu do 31.3. příslušného roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.Část III.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 7

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.


Čl. 8
Veřejné prostranství

1) Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
2) Vymezení veřejného prostranství na území obce, pro účely této obecně závazné vyhlášky je obsahem přílohy č. 1.

Čl. 9
Poplatník

1) Poplatníkem je fyzická i právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v č . 7. této obecně závazné vyhlášky. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků odpovídají za placení poplatku společně a nerozdílně.
2) Poplatník je povinen oznámit obecnímu úřadu zvláštní užívání veřejného prostranství před započetím vlastního užívání tohoto prostranství.

Čl. 10.
Sazby poplatku

1) Sazby poplatku činí za každý i započatý metr čtvereční užívaného prostranství a každý i započatý den 0,50 Kč / m2
2) Poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.


Čl. 11
Vznik a zánik poplatkové povinnosti, splatnost poplatku

1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se platí ode dne, kdy zvláštní užívání tohoto prostranství začalo až do dne, kdy toto užívání skončilo tedy např. zařízení bylo odstraněno, skládka byla zlikvidována a prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
2) Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne doručení vyměření poplatku.


Část IV.

Poplatek ze vstupného

Čl. 12
Předmět poplatku a poplatník

1) Předmětem poplatku je vstupné na kulturní, sportovní prodejní nebo reklamní akce snížené o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena
2) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která akci uvedenou v odst. 1 pořádá.


Čl. 13
Sazby poplatku a jeho splatnost

1) Poplatek ze vstupného se stanovuje paušální částkou na základě dohody před pořádáním akce s poplatníkem a činí 700,- Kč v období od 1.5. – 30.9. a 1.000,- Kč v období od 1.10. – 30.4.
2) Sazba poplatku je stanovena procentní sazbou a to ve výši 15 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
3) Poplatek je splatný do 10 dnů po pořádání akce.
4) Poplatek se neplatí z akcí uvedených v zákoně o místních poplatcích.


čl. 14
Ohlašovací povinnost

1) Pořadatel je povinen ohlásit pořádání akce minimálně 1 měsíc před termínem.


Část V.
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 15.

1) Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není.li toto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2) Není-li stanoveno jinak je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do 14 dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3) Poplatky se platí v hotovosti do pokladny obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
4) K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.


Čl. 16
Sankce

1) Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích .
2) Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona.
Čl. 17.

Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon, není-li v zákoně stanoveno o místních poplatcích stanoveno jinak.

Čl. 18

1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška ze dne 9.11.1994 o místních poplatcích.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2004


------------------------------------ ---------------------------------
Zdeňka Souhradová Ing. Luboš Bolek
místostarostka starosta
Vyvěšeno na úřední desce dne :

Sejmuto dne: